Del Lago Entertainment

Chương Trình Ca Nhạc “Tình Nhân”

Chương Trình Ca Nhạc "Tình Nhân"

Sunday, December 8 | 7:30PM

Doors open at 7PM, show starts at 7:30PM.
 
Redemption instructions: Must register for a del Lago rewards card to redeem. Please reach out to Hiep Pham at (315) 985-0598 for further details.
 
Xin vui lòng đem giấy mời đến khu vực Promotions từ ngày 28 tháng 11 cho đến ngày 8 tháng 12 để được nhận 2 vé xem chương trình ca nhạc. Phải đăng ký thẻ thành viên del Lago để được nhận vé. Xin vui long liên lạc Anh Hiệp Phạm số điện thoại (315) 985-0598 để nhận giấy mời.
Must be 21 or older to attend.

SWIPE. WIN. REPEAT.
Top